Statesboro High School Phase V

Subgrade grading operations at Statesboro High School Phase V